1- Taraflar

1.1: Bu s繹zleme hizmetler b繹l羹m羹nde belirtilen hizmetleri(Hizmetler olarak an覺lacakt覺r) salayanHOST AJANS襤nternet ve Hosting Hizmetleri. (HOST AJANSolarak an覺lacakt覺r) ile Yeni m羹teri kayd覺 b繹l羹m羹nde belirtilen detaylar覺 ile belirtilen kii/kurum(M羹teri olarak an覺lacakt覺r) aras覺nda HOST AJANS’aait olan http://www.hostajans.com internet adresinde faaliyet g繹steren internet sitesinin(Site olarak an覺lacakt覺r) kullan覺m覺 ve bu site 羹zerinden sat覺n al覺nacak hizmetleri aa覺da belirtilen madde ve koullar ile imza alt覺na al覺nm覺 say覺lacakt覺r.
1.2: Taraflar i bu s繹zlemede yaz覺l覺 bilgilerin doruluunu beyan, kabul ve taahh羹t ederler.

2- Konusu

2.1: 襤 bu s繹zleme m羹teri taraf覺ndan site 羹zerindeki ilemlerinde, siparilerinde, g繹nderdii mesajlar覺nda kay覺t ileminde vermi olduu bilgiler dorultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan b繹l羹mleri, siparilerinde tercihleri uyar覺nca alaca覺 hizmetler kar覺l覺覺nda HOST AJANS’a繹deyecei 羹cretleri d羹zenleyecektir. Bu hizmet ve ilem a癟覺klamalar覺 aa覺daki gibidir.
2.2: yelik bilgileri m羹teri taraf覺ndan 羹ye olunma s覺ras覺nda girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yap覺lan ilemlerde baz al覺naca覺ndan m羹teri ve 羹yenin bu bilgileri hatas覺z eksiksiz ve doru girdii varsay覺lmaktad覺r.

3- Sorumluluklar

3.1: HOST AJANS, m羹terinin talebi 羹zerine sipari olarak ilettii hizmetleri salayacakt覺r. Sipariin kabul羹 mesaj覺 ile HOST AJANSilgili 羹creti tahsil ettiini kabul edip s繹z konusu siparite belirtilen hizmeti vereceini taahh羹t edecektir.
3.2: deme ekli, kdv farklar覺 sipari s覺ras覺nda 癟覺kart覺lacak toplam miktar ile belirtilerek m羹terinin ayl覺k veya y覺ll覺k 繹deme tercihlerine g繹re 繹demesi gereken 羹cretler HOST AJANStaraf覺ndan bildirilecektir.
3.3: Sipari kabul羹 ve ilemlerin onaylanmas覺ndan sonra HOST AJANS, m羹teri siparii detay覺nda bulunan hizmete ilikin kontrol panel, ftp, sql ve e-mail kullan覺c覺 adlar覺 ve ifrelerini m羹teriye iletecek ve hizmet balam覺 olacakt覺r. 襤lgili hesaplar覺n ve ifrelerin sorumluu m羹terinin sorumluluunda olup bu konulardan doabilecek zarar ve ziyandan m羹teri sorumlu olacakt覺r.
3.4: M羹teri ald覺覺 hizmet dahilinde HOST AJANStaraf覺ndan ald覺覺 beyan ve uyar覺lara uyaca覺n覺 taahh羹t eder. M羹teri, hosting hesab覺ndan faydalan覺rken HOST AJANStaraf覺ndan yay覺nlanan her t羹rl羹 ihtar yada bildirime uymay覺 beyan, kabul ve taahh羹t eder. M羹teri, alm覺 olduu bulundurma hizmetinde kendisine 羹cretsiz ve s覺n覺rs覺z olarak verilen hizmetleri yine 羹cretli ya da 羹cretsiz ve/veya s覺n覺rl覺 ya da s覺n覺rs覺z olarak 羹癟羹nc羹 kiilere da覺tamaz, satamaz.
3.5: M羹teri hizmet dahilinde sahip olduu yaz覺l覺m ve programlar覺 kullanarak eriim hakk覺 bulunmayan dosya veya programlara erimemeyi, bu tarz bir sorundan dolay覺 herhangi bir problem yaratmamay覺, oluabilecek sorun ve problemlerde zarar覺 kar覺lamay覺 taahh羹t eder.
3.6: M羹teri alan ad覺, hosting veya ald覺覺 hizmetlerin kullan覺lmas覺 s覺ras覺nda y羹r羹rl羹kte olan veya s繹zleme s羹resince y羹r羹rl羹l羹e girecek olan vergi, har癟 ve benzer y羹k羹ml羹l羹klerin kendisine ait olduunu ve kar覺layaca覺n覺 kabul ve taahh羹t eder
3.7: M羹teri hizmeti dahilinde bar覺nd覺rd覺覺 t羹m dosya, d繹k羹man ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanaca覺 ve faydalanaca覺 t羹m ilemlerden kendisi sorumlu olduunu, s繹z konusu veri, bilgi ve beyanlar覺n yasalara ayk覺r覺l覺覺ndan doabilecek t羹m hukuki ve cezai sorumluluu kendisi kar覺lamay覺 kabul ve taahh羹t eder. 襤 bu konuda doabilecek sorunlardan HOST AJANS'yeherhangi bir kusur iletilemez. HOST AJANSsayfalar覺 g繹nderilmeden 繹nce g繹zden ge癟irmez, dorulamaz, ciro etmez veya kullan覺c覺 taraf覺ndan yap覺lm覺 sayfalar i癟in herhangi bir ekilde bir sorumluluk almaz. HOST AJANSkullan覺c覺 hesaplar覺n覺 bu ana hatlar覺 ihlal ettii i癟in veya baka bir sebeple veya HOST AJANS ninkendi veya kullan覺c覺lar覺ndan herhangi birinin iine zararl覺 olduuna inand覺覺 i癟in fesih edebilir. HOST AJANShukuka ayk覺r覺l覺k eden filleri ve eylemleri 繹rendiinden itibaren m羹teriye haber vermeden silmek hakk覺na sahiptir.
3.8: HOST AJANS, salad覺覺 hizmet i癟erisinde bulunan m羹teri verilerinin hatal覺 kullan覺mlar覺ndan, veri i癟eriklerinden, e-mail ile kullan覺lan t羹m verilerden doabilecek hi癟 bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama y羹k羹ml羹kleri m羹teriye aittir. HOST AJANSm羹terinin t羹m verilerini d羹zenli bir bi癟imde yedekleme ve bak覺m ilemine tabi tutacakt覺r. Buna ramen HOST AJANShizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kayb覺ndan dolay覺 oluabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan HOST AJANSsorumlu deildir. Verilerin yedeklenmesi s繹zleme metninde aksi belirtilmedii s羹rece m羹terinin sorumluluundad覺r.
3.9: HOST AJANS, m羹terinin transfer taleplerinde m羹teriye transfer kodunu paylamakla y羹k羹ml羹d羹r. m羹teri istedii registrar firmas覺na ICANN transfer prosed羹rleri dahilinde transfer ger癟ekletirebilir. HOST AJANSayn覺 registrar 羹zerinde baka bir bayinin alt覺ndaki kullan覺c覺ya domaini servis ta覺ma y繹ntemi ile ta覺ma ger癟ekletirememektedir.
3.10: HOST AJANS, m羹teri taraf覺ndan sipari verilmi ve 繹demesi sorunsuz olarak ger癟ekletirilmi domain name tescil ilemlerini y羹r羹tecektir. Tescil edilen ve sipari ile kabul edilen tescil talebi ile 羹creti 繹denen domain name'in sahibi m羹teridir. HOST AJANSbu konuda m羹terinin talepleri dorultusunda domain name 羹zerinde ilem yapabilecektir. M羹teri taraf覺ndan domain name 羹zerinde bir d羹zenleme, deiiklik taleplerini en k覺sa s羹rede yapacakt覺r.

4- S羹re

4.1: 襤 bu s繹zleme sipari ve 繹deme ilemlerinin internet ortam覺ndan HOST AJANS'yeiletilmesi ile birlikte taraflar覺n belirtilen hak ve y羹k羹ml羹l羹kleri balar.
4.2: S繹zleme s羹resi m羹terinin ilgili hizmet i癟in sipari s覺ras覺nda se癟mi olduu 繹deme periyodu kadard覺r.
4.3: Taraflar s繹zlemenin sona ermesinden 10 i g羹n羹 繹ncesine kadar s繹zlemenin s羹re sonunda sona ereceini ihtar etmemiler ise s繹zleme ayn覺 art ve h羹k羹mler ile 繹nceki s繹zleme s羹resi kadar uzar. ( 羹cret husunda meydana gelen deiiklikler sakl覺d覺r.)

5- cret

5.1: 襤 bu s繹zlemede belirtilen hizmetler kar覺l覺覺 olarak 繹denecek 羹cret sipari ilemi s覺ras覺nda belirtilen miktar kadard覺r. Belirtilen 羹cretlere kdv sonradan dahil ederek hesaplan覺r ve m羹teriye g繹sterilerek tahsilat ger癟ekleir.
5.2: HOST AJANS繹nceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler 羹zerinde ileriye d繹n羹k olarak deiiklik yapma hakk覺n覺 sakl覺 tutar. M羹teri i bu deiiklikler konusunda imdiden oluabilecek deiiklikleri kabul, beyan ve taahh羹t eder.
5.3: cret fatura tarihindeki Merkez bankas覺 efektif sat覺 kuru 羹zerinden T羹rk Liras覺na 癟evrilerek 繹denir.
5.4: cret fatura kesim tarihinden itibaren 5. i g羹n羹 sonuna kadar sipari ilemi s覺ra覺nda kredi kart覺 ile 繹deme talimat覺 var ise kredi kart覺 hesab覺ndan, kredi kart覺 ile 繹deme talimat覺 yok ise m羹teri iletiim adresinde belirtilen banka hesap numaralar覺na veya HOST AJANS’aelden 繹demekle y羹k羹ml羹d羹r.
5.5: demenin gecikmesi durumunda HOST AJANSkur fark覺 faturas覺 kesme hakk覺n覺 sakl覺 tutar.
5.6: HOST AJANS, m羹teri 繹deme ilemini tamamlay覺ncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, a癟ma hakk覺n覺 sakl覺 tutar.
5.7 : Sipari esnas覺nda belirtildii gibi domain/alan ad覺 , SSL sertifikalar覺 ve sunucu hizmetlerinde ( co-location , dedicated , vps sanal sunucular ) ilemlerinde geri 繹deme yap覺lmaz.

6- Ask覺ya al覺nma

6.1: deme konusunda problem yaanmas覺, kredi kart覺 ile 繹deme talimat覺 olan m羹terilerde provizyon sorunlar覺 veya h羹k羹m ve y羹k羹ml羹l羹kler ile ilgili maddelerden dolay覺 HOST AJANS, m羹teriye verilen hizmetlerin t羹m羹n羹, e-mail, web, ftp hesaplar覺n覺n tamam覺n覺 durdurma hakk覺n覺 sakl覺 tutar.
6.2: Bu durumun devam s羹resince m羹teri ad覺na e-mail, web, ftp eriimleri yap覺lamaz ve e-mail hesaplar覺 bloklanarak gelen e-mailler geri 癟evrilir.
6.3: Sunucu 羹zerinde site ba覺na en fazla CPUve RAM kullan覺m oran覺 %10 'dur . %10 'u ge癟en kullan覺c覺 hesaplar覺 , ilk uyar覺n覺n ard覺ndan ask覺ya al覺n覺r.
6.4 Sunucular覺m覺z 羹zerinde gerek telif haklar覺 gerek T.C. yasalar覺na ayk覺r覺 i癟erik bulundurmak yasakt覺r. Bu i癟erie; Hack, Crack, Warez, Film, Kumar i癟erikli yaz覺l覺m, Adult ve MP3 i癟erii dahildir.
6.5: Sunucu 羹zerindeki t羹m yaz覺l覺mlar覺n g羹venlii m羹terilerimize aittir. Chmod 777 'den kaynaklanabilecek yada yaz覺l覺m覺n覺z ile ilgili kaynaklanabilecek herhangi bir konuda hi癟bir ekilde irketimiz sorumlu deildir.

7- Fesih

M羹teri i bu s繹zlemenin herhangi bir maddesine ayk覺r覺 davranarak sorumluluklar覺n覺 ve taahh羹tlerini yerine getirmedii takdirde yada i bu s繹zlemenin 繹n y羹z羹nde beyan ettii bilgilerin doru olmad覺覺n覺n tespiti halinde, yukar覺da belirtilen s繹zlemeyi ask覺ya alma halinin 7 g羹nden fazla devam etmesi halinde, HOST AJANShi癟 bir ihtar ve ihbara gerek kalmaks覺z覺n s繹zlemeyi tek tarafl覺 olarak fesih etme hakk覺na sahiptir. Bu ekilde ger癟ekleecek fesih sonras覺nda m羹teri; kalan s羹reye bak覺lmaks覺z覺n 繹demi olduu son s繹zleme 羹cretini geri isteyemeyeceini, fesih tarihinde y羹r羹rl羹kte olan emsal s繹zleme bedelinin 5 kat覺 ticari cezai tazminat 繹demeyi beyan, kabul ve taahh羹t eder.
M羹teri hi癟 bir gerek癟e g繹stermeksizin s繹zleme normal s羹re ile sona ermeden 10 g羹n 繹nce yaz覺l覺 olarak ihtar etmek art覺 ile i bu s繹zlemeyi s羹resi sonunda fesih etme hakk覺na sahiptir.
S繹zlemenin sona erme s羹resinden 繹nce m羹teri taraf覺ndan fesih edilmesi halinde s繹zleme sonuna kadar 繹denecek olan 羹cretlerin 1/2 sini defaten ve pein olarak 繹demeyi beyan, kabul ve taahh羹t eder.

8- 襤letiim ve bilgi adresleri

8.1: Taraflar konusu s繹zlemeden kaynaklanan her t羹rl羹 tebligat i癟in taraflar sipari adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahh羹t etmilerdir.
8.2: Bu adreslere yap覺lan her t羹rl羹 tebligat taraflar覺n eline ulamasa bile tebli edilmi kabul edilecektir. 襤 bu adreslere ait deiiklikler dier tarafa yaz覺l覺 olarak bildirilmedik癟e eski adresler ge癟erli olacakt覺r.
8.3: HOST AJANSs繹zleme s羹resi i癟inde m羹teri'ye tahsis ettii elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yaz覺, ihtar, 繹deme bildirimi, hesap hareket 癟izelgesi, hesap eksteresi g繹nderebilir. M羹teri s繹z konusu elektronik iletilerin al覺nmad覺覺 yada kendisine ulamad覺覺 iddias覺nda bulunamayaca覺 gibi, s繹z konusu iletilerin g繹nderildikleri tarihten 1 g羹n sonra yasal anlamda tebli etmi say覺laca覺n覺 beyan, kabul ve taahh羹t eder.

9- cretin 繹denmesinde temerr羹de d羹羹lmesi

9.1: M羹teri, ald覺覺 hizmetlere kar覺l覺k bavuru tarihini takip eden 7 g羹n i癟inde 繹deme ger癟ekletirmedii takdirde temerr羹de d羹m羹 say覺l覺r. Bu durumda HOST AJANSkur fark覺 faturas覺 kesebilecei gibi dilerse fatura tarihinden itibaren ayl覺k %15 gecikme faizi taleb edebilir. M羹teri bu gecikme faizi ve kur fark覺 faturas覺n覺 繹demeyi beyan ve kabul eder.
9.2: M羹teri, i bu s繹zlemeden doan her t羹r alacak i癟in HOST AJANS'nin dava yada icra takibi a癟mas覺 halinde de ayl覺k %15 gecikme faizi, bakiye bor癟 miktar覺n覺n %50'si kadar cezai art, %10'u Avukatl覺k creti ve dier t羹m yasal giderleri 繹demeyi beyan, kabul ve taahh羹t eder.
9.3: M羹teri, i bu s繹zlemeden doan alacaklar覺n覺n tahsili i癟in yasal mercilere 襤htiyati Haciz ve 襤htiyati tedbir i癟in bavurmas覺 halinde HOST AJANSninteminats覺z 襤htiyati Haciz ve 襤htiyati Tedbir karar覺 almaya yetkili olduunu ancak buna ramen Mahkemelerce teminat istendiinde, Bankalardan al覺nacak teminat mektuplar覺ndan doacak komisyon ve her t羹rl羹 羹cretin kendileri taraf覺ndan 繹deneceini ve bu konulara hi癟bir itirazda bulunmayaca覺n覺 beyan, kabul ve taahh羹t eder.

10- Yetkili mahkeme ve icra daireleri

10.1: 襤 bu s繹zleme bununla birlikte 11 madde ve alt bal覺klardan ibaret olup, taraflarca okunup anla覺larak imza alt覺na al覺nm覺t覺r. (襤mza alt覺na al覺nma. sipariin internet ortam覺nda HOST AJANS’ag繹nderilmesi ile ger癟eklemi kabul edilir). HOST AJANSgerek g繹rd羹羹 taktirde yeni maddeler ve/veya alt bal覺klar ekleyebilir, 癟覺kartabailir ya da maddeler 羹zerinde deiiklik yapabilir. M羹teri bu deiiklikleri 繹nceden kabul ettiini beyan ve taahh羹t eder.
10.2: 襤 bu s繹zlemenin uygulanmas覺 s覺ras覺nda doacak her t羹rl羹 uyumazl覺klar覺n 癟繹z羹m羹nde Sinop Mahkemeleri ve 襤cra Daireleri yetkilidir.

Sayfa Yukar覺